Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Przesłanka

Ta informacja jest podana dla witryny "www.anticalarderiamafalda.com” (Strona) należąca do Mafalda srl, z siedzibą przy Via fossacava 2, zarejestrowana w Izbie Gospodarczej pod numerem VAT. ; (Społeczeństwo), jako Administratora Danych.

Zakupy w Witrynie

Po przesłaniu przez Ciebie danych Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia dokonywania zakupów w Serwisie.

Rejestracja

Informacje i dane wymagane w przypadku rejestracji zostaną wykorzystane w celu umożliwienia Państwu zarówno dostępu do zastrzeżonego obszaru Serwisu, jak i korzystania z usług online oferowanych przez Spółkę zarejestrowanym użytkownikom.

Miękkie spamowanie

Firma może wykorzystywać, do bezpośredniej sprzedaży produktów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Witryny, współrzędne e-mail podane przez Ciebie w kontekście zakupu w Witrynie, nawet bez Twojej zgody, pod warunkiem, że jest to produkt podobny do przedmiot poprzedniej sprzedaży (tzw. soft spam). Możesz jednak odmówić takiego traktowania w dowolnym momencie, zgłaszając swój sprzeciw Firmie.

***

Zgodnie z RODO informujemy, że Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na następujących warunkach.

Art. 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania. Nadanie obowiązkowe lub fakultatywne. Konsekwencje odmowy przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację następujących celów:

 1. umożliwienia rejestracji w Serwisie i dostępu do usług zastrzeżonych dla zarejestrowanych użytkowników, a także umożliwienia wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa lub obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie administracyjnym, księgowym i bezpieczeństwa publicznego. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność podjęcia przez Spółkę środków przedumownych podjętych na żądanie zainteresowanej strony lub wypełnienia obowiązku prawnego;
 2. w przypadku składania zamówienia online, aby umożliwić zawarcie umowy kupna i prawidłowe wykonanie operacji z nią związanych (oraz, jeśli jest to konieczne zgodnie z przepisami branżowymi, wywiązanie się z obowiązków podatkowych). Podstawą prawną przetwarzania jest zobowiązanie Spółki do wykonania umowy z zainteresowanym lub wypełnienia obowiązków prawnych;
 3. ograniczone do współrzędnych e-mail podanych przez Ciebie w kontekście zakupu za pośrednictwem Witryny, w celu umożliwienia bezpośredniego oferowania przez Spółkę podobnych produktów (tzw. miękkiego spamowania), pod warunkiem, że nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu w sposób przewidziany w tej informacji. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki polegający na wysyłaniu tego rodzaju komunikacji. Ten uzasadniony interes można uznać za równoważny interesowi zainteresowanej strony w otrzymywaniu komunikatów typu „soft-spam”;
 4. z zastrzeżeniem Twojej zgody podstawą prawną przetwarzania jest zgoda zainteresowanego;
 5. jeżeli usługa czatu działa, zezwól na aktywację usługi, za pośrednictwem której Użytkownik może kontaktować się i być kontaktowanym przez Spółkę, za Twoją zgodą, podczas przeglądania Witryny.Podstawą prawną jest uzasadniony interes Spółki w realizacji tego rodzaj aktywności. Ten uzasadniony interes można uznać za równoważny interesowi zainteresowanego korzystaniem z usługi czatu Witryny;
 6. aby odpowiedzieć na Twoje prośby za pośrednictwem obsługi klienta. Przepis jest fakultatywny, ale Twoja odmowa uniemożliwi Spółce udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania za pośrednictwem tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki polegający na spełnianiu żądań użytkownika. Ten uzasadniony interes jest równoznaczny z zainteresowaniem użytkownika otrzymywaniem odpowiedzi na wiadomości wysyłane do Firmy;
 7. aby odpowiedzieć przez e-mail, telefonicznie na swoje prośby. Przepis jest fakultatywny, ale Twoja odmowa uniemożliwi Spółce odpowiedź na Twoje prośby. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na odpowiadaniu na żądania użytkowników. Ten uzasadniony interes jest równoznaczny z zainteresowaniem użytkownika otrzymywaniem odpowiedzi na wiadomości wysyłane do Spółki.

Podanie danych w celach, o których mowa w punktach a) i b) jest całkowicie opcjonalne. Ponieważ jednak przetwarzanie to jest niezbędne do dokonania zakupu w Witrynie, odmowa podania przez Państwa danych, o których mowa, uniemożliwi dokonanie takiego zakupu za pośrednictwem Witryny.

Bez uszczerbku dla powyższego, rozumie się, że Firma może w każdym przypadku wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków ustanowionych przez obowiązujące prawo oraz obowiązków wynikających ze stosunków umownych istniejących między Tobą a Firmą .

Dane przekazane w ramach usługi „Podaruj prezent”

Na Stronie będziesz mieć możliwość przekazania jednej lub więcej produktów osobie, wprowadzając od czasu do czasu żądane dane osobowe. Jesteś świadomy, że Firma będzie przechowywać takie dane osobowe przez czas ściśle niezbędny do udokumentowania, że przetworzyła Twoją prośbę. Aby skorzystać z tej usługi, musisz być w stanie wykazać, na żądanie Firmy, że możesz zgodnie z prawem korzystać z danych osobowych swoich znajomych / kontaktów.

Dane karty płatniczej

Aby dokonać płatności za pomocą jednej z kart płatniczych oferowanych w Serwisie, użytkownik musi wprowadzić poufne dane karty płatniczej bezpośrednio na stronie, która będzie komunikować się za pomocą bezpiecznego protokołu szyfrowania z dostawcą usług płatniczych (który będzie działał jako autonomiczne dane administratora), bez przechodzenia przez serwer Spółki, która w związku z tym nie będzie przetwarzać tych danych w żaden sposób. Dane będą pozyskiwane w postaci zaszyfrowanej.

W odniesieniu do danych karty płatniczej określa się, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy kupna online ze Spółką. Niepodanie tych danych nie pozwoli zatem na dokończenie procesu zakupu online.

PayPal

Na Stronie możliwy jest również zakup za pośrednictwem narzędzia płatności PayPal. W takim przypadku zostaniesz przekierowany na stronę poza Witryną, na której będziesz musiał wskazać dane osobowe wymagane przez PayPal – który będzie działał jako niezależny administrator danych – w celu dokończenia procesu zakupu. Dane osobowe nie będą przechodzić przez serwer Serwisu, który w związku z tym nie będzie ich w żaden sposób przetwarzać. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy kupna online ze Spółką. Niepodanie tych danych nie pozwoli zatem na dokończenie procesu zakupu online.

przelew bankowy

Jeśli wybierzesz przelew bankowy jako instrument płatniczy, w przypadku jakiejkolwiek hipotezy zwrotu, Firma poprosi Cię o dane bankowe potrzebne do przygotowania płatności.

Dane szczególne lub sądowe

Spółka nie przetwarza danych szczególnych lub sądowych.

Art. 2. Metody przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się głównie za pomocą środków elektronicznych lub zautomatyzowanych, w sposób i przy użyciu odpowiednich narzędzi zapewniających ich bezpieczeństwo i poufność zgodnie z RODO.

Pozyskiwane informacje oraz sposoby przetwarzania będą adekwatne i nienadmierne w stosunku do rodzaju świadczonych usług. Dane będą również zarządzane i chronione w środowiskach, do których dostęp jest pod stałą kontrolą.

Art. 3. Przekazywanie i rozpowszechnianie danych”

Twoje dane mogą zostać ujawnione:

 • wszystkim tym podmiotom (w tym władzom publicznym), które mają dostęp do danych osobowych na mocy przepisów regulacyjnych lub administracyjnych
 • firmom lub stronom trzecim odpowiedzialnym za drukowanie, kopertowanie, wysyłkę i/lub dostawę i/lub odbiór produktów zakupionych za pośrednictwem Witryny
 • do urzędów pocztowych, kurierów lub spedytorów odpowiedzialnych za dostarczanie produktów zakupionych za pośrednictwem Witryny
 • instytucjom bankowym i firmom, które zarządzają krajowymi lub międzynarodowymi obwodami płatności, za pośrednictwem których dokonywane są płatności online za produkty zakupione za pośrednictwem Witryny
 • firmom, konsultantom lub specjalistom, którzy mogą być odpowiedzialni za instalację, konserwację, aktualizację i, ogólnie, zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem Spółki lub których Spółka używa do świadczenia swoich usług
 • pracownikom i/lub współpracownikom Spółki
 • firmie zajmującej się prowadzeniem działalności z zakresu obsługi klienta
 • podmiotom zarządzającym transakcjami płatności online
 • wszystkim tym podmiotom publicznym i/lub prywatnym, osobom fizycznym i/lub prawnym (firmom doradztwa prawnego, administracyjnego i podatkowego, urzędom sądowym, izbom gospodarczym, izbom i urzędom pracy itp.), jeśli komunikacja jest konieczna lub funkcjonalna, wypełnienie obowiązków wynikających z prawa.

Dane dotyczące Ciebie nie zostaną ujawnione, z wyjątkiem formy anonimowej i zbiorczej, do celów statystycznych lub badawczych.

Art. 4. Administrator danych

Ze Spółką jako Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się pod następującymi adresami:

Mafalda srl Via fossacava 2 Colonnata Carrara MS
E-mail: mafaldasrl@onpec.it

Art. 5. Przechowywanie danych osobowych

Dane użytkownika będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do zagwarantowania prawidłowego świadczenia oferowanych usług, a w każdym przypadku na zasadach określonych przepisami prawa lub postanowieniami Gwaranta Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku zamknięcia konta w Serwisie z inicjatywy użytkownika, dane w nim zawarte będą przechowywane do celów administracyjnych przez okres nieprzekraczający 90 dni, bez uszczerbku dla jakichkolwiek szczególnych obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej lub do celów publicznych cele bezpieczeństwo.

Art. 6. Prawa zainteresowanego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Prywatności Spółka informuje, że przysługuje Ci prawo do:

 • poprosić Spółkę o dostęp do danych osobowych oraz o ich sprostowanie lub anulowanie lub ograniczenie przetwarzania, które Cię dotyczy, lub o sprzeciwienie się ich przetwarzaniu, oprócz prawa do przenoszenia danych
 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem;
 • zgłosić skargę do organu nadzorczego (np. Gwaranta ochrony danych osobowych).

Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez wysłanie nieformalnego żądania do Spółki na wskazane powyżej kontakty.

Art. 7. Poprawki

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tych informacjach w dowolnym czasie, zapewniając odpowiednią reklamę użytkownikom Witryny oraz gwarantując w każdym przypadku odpowiednią i podobną ochronę danych osobowych. W celu przejrzenia wszelkich zmian zachęcamy do regularnego przeglądania tych informacji.

 

 

 

 

Contatti