Regulamin serwisu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY obowiązujące od 01.05.2020 r.

Przesłanka

Ta informacja jest podana dla witryny "www.anticalarderiamafalda.com” (Strona) należąca do Mafalda srl, z siedzibą przy Via fossacava 2, Colonnata Carrara MS Zarejestrowana w Izbie Handlowej Massa Carrara pod numerem VAT. 01298680453 (Społeczeństwo).

 

Art. 1. Zakres stosowania

1.1 Każda sprzedaż na Stronie stanowi umowę zawieraną na odległość, o której mowa w Rozdziale I, Tytuł III (Artykuły 45 i następne) Dekretu Ustawodawczego z 6 września 2005 r., nr. 206 (Kod konsumenta) oraz dekret ustawodawczy z dnia 9 kwietnia 2003 r., n. 70, zawierający rozporządzenie o handlu elektronicznym.

1.2 Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży dokonywanych przez Spółkę na Stronie.Podane terminy należy rozumieć jako dni robocze, a więc z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych.

1.3 Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec zmianie w każdym czasie. Wszelkie zmiany i/lub nowe warunki będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na Stronie.W związku z tym zachęcamy do regularnego dostępu do Strony i zapoznania się, przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, z najbardziej aktualną wersją Ogólnych Warunków Sprzedaży.

1.4 Obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaży to warunki obowiązujące w dniu wysłania zamówienia.

1.5 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie regulują sprzedaży produktów i / lub usług przez strony inne niż Firma, które mogą być obecne w Witrynie za pośrednictwem łączy, banerów lub innych łączy hipertekstowych. Przed dokonaniem transakcji handlowych z tymi podmiotami należy sprawdzić ich warunki sprzedaży. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług i/lub sprzedaż produktów przez takie strony. Na stronach internetowych dostępnych za pośrednictwem tych linków Spółka nie przeprowadza żadnych kontroli i/lub monitoringu. Firma nie ponosi zatem odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za jakiekolwiek błędy i/lub pominięcia i/lub naruszenia przez nie prawa.

1.6 Jesteś zobowiązany do uważnego przeczytania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, a także wszystkich innych informacji, które Firma udostępnia na Stronie, nawet podczas procedury zakupu.

Art. 2. Zakupy na Stronie

2.1 Zakup na Stronie

 • może się to odbyć również bez rejestracji w Serwisie
 • jest to dozwolone zarówno użytkownikom, którzy mają jakość konsumentów, jak i użytkownikom, którzy tej jakości nie mają.

2.2 Zgodnie z art. 3, przecinek, niech. a) Kodeksu Konsumenckiego należy pamiętać, że za konsumentów uważa się osoby fizyczne, które w związku z zakupem Produktów działają w celach niezwiązanych z jakąkolwiek prowadzoną działalnością gospodarczą, gospodarczą, zawodową lub rzemieślniczą.

2.3 W żadnym wypadku sprzedawcy, hurtownicy lub ogólnie wszyscy, którzy zamierzają dokonać zakupów w celu późniejszej odsprzedaży, nie mogą dokonywać zakupów na Stronie. Dlatego też zabrania się tym podmiotom dokonywania zakupów w Witrynie.

2.4 Firma zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówień pochodzących z:

 • przez użytkownika, który podał fałszywe, niekompletne lub w każdym razie niedokładne dane identyfikacyjne lub który nie przesłał niezwłocznie Spółce żądanych przez nią dokumentów lub który wysłał nieważne dokumenty

Art. 3. Rejestracja w Serwisie

3.1 Aby zarejestrować się w Serwisie, należy wypełnić odpowiedni formularz, podając następujące dane:

 • Nazwa
 • nazwisko
 • e-mail

3.2 Zobowiązujesz się do natychmiastowego poinformowania Spółki w przypadku podejrzenia lub uzyskania wiedzy o niewłaściwym użyciu lub nadmiernym ujawnieniu Twoich danych logowania do Witryny.

3.3 Zarejestrowany użytkownik Witryny gwarantuje, że podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne z prawdą i zobowiązuje się do zwolnienia Spółki z odpowiedzialności i zabezpieczenia przed wszelkimi szkodami, zobowiązaniami do odszkodowania i/lub sankcjami wynikającymi i/lub w jakikolwiek sposób związanymi z naruszeniem przez część zasad użytkownika dotyczących rejestracji w Witrynie lub przechowywania danych uwierzytelniających rejestrację i/lub podania nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niedokładnych danych osobowych, bez uszczerbku dla prawa Spółki do wyłączenia konta użytkownika.

Art. 4. Informacje mające na celu zawarcie umowy

4.1 Zgodnie z dekretem ustawodawczym z dnia 9 kwietnia 2003 r., n. 70 zawierające przepisy dotyczące handlu elektronicznego, Spółka informuje, że:

 • aby zawrzeć umowę kupna na Stronie, należy wypełnić formularz zamówienia w formie elektronicznej i przesłać go do Spółki drogą elektroniczną, postępując zgodnie z instrukcjami, które będą pojawiać się od czasu do czasu na Stronie
 • umowa zostaje zawarta z chwilą dotarcia formularza zamówienia na serwer Spółki;
 • po otrzymaniu formularza zamówienia Spółka prześle na wskazany adres e-mail potwierdzenie zamówienia zawierające:
  • informacje dotyczące cech zakupu
  • wskazanie ceny
  • wskazanie zastosowanej metody płatności
  • wskazanie kosztów dostawy i ewentualnych kosztów dodatkowych.

Art. 5. Dostępność Produktów

5.1 Liczba Produktów oferowanych na Stronie jest ograniczona. Może się zatem zdarzyć, również ze względu na możliwość jednoczesnego zakupu tego samego Produktu przez kilku użytkowników, że zamówiony Produkt nie będzie już dostępny po przesłaniu zamówienia.

5.2 Witryna zawiera informacje dotyczące dostępności każdego Produktu.

5.3 W przypadku niedostępności zamówionego Produktu zostaniesz poinformowany. W takim przypadku masz prawo do rozwiązania umowy kupna zgodnie z postanowieniami art. 61 ust. IV i V Kodeksu Konsumenckiego.

5.4 Alternatywnie możesz zaakceptować:

 • w przypadku możliwości uzupełnienia zapasów, oferowane przez Spółkę przedłużenie terminu dostawy ze wskazaniem nowego terminu dostawy.

5.5 W przypadku żądania zwrotu kwoty zapłaconej za zakup Produktów, które później okazały się niedostępne, Firma dokona zwrotu w ciągu maksymalnie 10 dni.

5.6 W przypadku skorzystania z prawa do wypowiedzenia zgodnie z art. 61, IV i V paragrafów Kodeksu Konsumenta, umowa zostaje rozwiązana; w przypadku uiszczenia całkowitej należności, na którą składa się cena Produktu, ewentualnie koszty wysyłki oraz wszelkie inne dodatkowe koszty wynikające z zamówienia (Suma do zapłaty), Spółka zwróci Całkowitą Należność zgodnie z postanowieniami artykułu „Sposoby płatności” poniżej.

Art. 6. Karta informacyjna

6.1 Do każdego produktu dołączona jest strona informacyjna, która ilustruje jego główne cechy (Arkusz informacyjny). Obrazy i opisy na Stronie odwzorowują cechy Produktów tak wiernie, jak to możliwe. Kolory Produktów mogą jednak różnić się od rzeczywistych ze względu na ustawienia systemów komputerowych lub komputerów używanych przez Ciebie do ich wyświetlania. Ponadto zdjęcia Produktu w Karcie Informacyjnej mogą różnić się rozmiarem lub w odniesieniu do jakichkolwiek akcesoriów. Dlatego te obrazy muszą mieć charakter orientacyjny i muszą zawierać tolerancje użycia.

Art. 7. Ceny

7.1 Wszystkie ceny Produktów opublikowane na Stronie zawierają podatek VAT.

7.2 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, przy czym rozumie się, że naliczona Ci cena będzie taka, jaka została wskazana na Stronie w momencie składania zamówienia i że wszelkie zmiany nie zostaną brane pod uwagę (rosnące lub malejące) po przekazaniu tego samego.

7.3 Ewentualne koszty wysyłki są wyraźnie i oddzielnie wskazane w formularzu zamówienia, zanim użytkownik przystąpi do ich przesyłania.

Art. 8. Zamówienia zakupu

8.1 Firma wyśle Produkty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia autoryzacji płatności lub po uznaniu całkowitej należnej kwoty. Własność Produktów przechodzi na Ciebie z chwilą wysyłki, rozumianej jako moment dostarczenia Produktu przewoźnikowi. Z drugiej strony ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów, z przyczyn niezależnych od Firmy, zostanie przeniesione na Ciebie, gdy Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia i inna niż przewoźnik wejdzie w posiadanie Produkty.

8.2 Umowa kupna jest uzależniona od nieuiszczenia Całkowitej kwoty do zapłaty. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, zamówienie zostanie w konsekwencji anulowane.

8.3 W celu wysłania zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zatwierdzenie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronach procedury zakupu. Brak akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży uniemożliwi dokonywanie zakupów w Serwisie.

Art. 9. Metody płatności

9.1 Na Stronie dozwolone są następujące metody płatności:

 • Karta płatnicza
 • PayPal
 • Płatność gotówką przy odbiorze
 • Przelew bankowy.

9.2 Spółka akceptuje karty kredytowe obwodów:

 • WIZA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express
 • LiteraSì
 • Diners Club International

W każdym przypadku są one wskazane w stopce każdej strony Witryny.

Obciążenie zostanie naliczone dopiero po (i) zweryfikowaniu danych karty płatniczej używanej do płatności oraz (ii) firmie wydającej kartę płatniczą, której użyłeś, gdy wystawiła autoryzację polecenia zapłaty.

Poufne dane karty płatniczej (numer karty, posiadacz, data ważności, kod zabezpieczający) są szyfrowane i przesyłane bezpośrednio do menedżera płatności bez przechodzenia przez serwery wykorzystywane przez Firmę. W związku z tym Firma nigdy nie ma dostępu i nie przechowuje, nawet jeśli zdecydujesz się przechowywać takie dane w Witrynie, danych karty płatniczej użytej do zapłaty za Produkty.

Opłata zostanie naliczona w momencie wysłania zamówienia.

9.3 W Serwisie możliwe jest również dokonywanie zakupów za pomocą rozwiązania płatniczego PayPal. Jeśli wybierzesz PayPal jako środek płatniczy, zostaniesz przekierowany na stronę www.paypal.it, gdzie dokonasz płatności zgodnie z procedurą przewidzianą i regulowaną przez PayPal oraz warunkami umowy uzgodnionymi pomiędzy użytkownikiem a PayPal. Dane wprowadzone na stronie PayPal będą przetwarzane bezpośrednio przez nią i nie będą przekazywane ani udostępniane Firmie. Ten ostatni nie jest zatem w stanie poznać i w żaden sposób nie przechowuje danych karty płatniczej połączonej z kontem PayPal ani danych jakiegokolwiek innego instrumentu płatniczego powiązanego z tym kontem.

W przypadku płatności przez PayPal, całkowita należna kwota zostanie pobrana przez PayPal w momencie zawarcia umowy za pośrednictwem Witryny.W przypadku rozwiązania umowy kupna i w każdym innym przypadku zwrotu, za wszelkie powodu, kwota zwrotu należna Tobie zostanie przelana na Twoje konto PayPal. Czasy kredytowania na instrumencie płatniczym podłączonym do tego konta zależą wyłącznie od PayPal i systemu bankowego. Po złożeniu zlecenia kredytowego na rzecz tego konta Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub pominięcia w uznaniu kwoty zwrotu, w celu sporu, w którym należy skontaktować się bezpośrednio z PayPal. Każdy rodzaj zwrotu, który ma zostać dokonany zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, zostanie przelany na Twoje konto PayPal.

9.4 Jeśli zamierzasz wybrać płatność za pobraniem jako formę płatności, informujemy, że do całej przesyłki zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 8,00 EUR lub inna kwota wskazana od czasu do czasu na Stronie. dostawy Produktów konieczne jest posiadanie kwoty wskazanej w zamówieniu w gotówce (ponieważ kurier nie jest upoważniony do przyjmowania czeków i nie może wydawać pieniędzy w zamian): w przeciwnym razie umowa kupna zostanie uznana za rozwiązaną z mocy prawa zgodnie z oraz dla celów art. 1456 włoskiego kodeksu cywilnego Zostaniesz poinformowany o rozwiązaniu umowy i związanym z tym anulowaniu zamówienia. Wszelkie zwroty, które mają zostać dokonane zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, zostaną zorganizowane przelewem bankowym na podane przez Ciebie dane bankowe.

9.5 W przypadku wybrania przelewu bankowego jako formy płatności, Spółka po otrzymaniu zamówienia poinformuje Cię drogą mailową o danych bankowych i terminie wykonania przelewu. E-mail może zawierać prośbę o przesłanie drogą mailową paragonu lub potwierdzenia przelewu.

W przypadku płatności przelewem, terminy dostawy Produktu wskazane w Karcie Produktu i/lub na Stronie będą liczone od dnia otrzymania przelewu przez Spółkę, a nie od dnia wysłania zamówienia, tak jak w przypadku wyboru innych metod płatności.

Od wysłania zamówienia musisz uregulować płatność w ciągu 5 dni roboczych. W przeciwnym razie Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w ciągu najbliższych 1 dni roboczych.

Art. 10. Dostawa Produktów

10.1 Nie ma ograniczeń w dostawie, z wyjątkiem przypadków wskazanych na Stronie i/lub w Karcie Produktu.

10.2 Dostawa podlega opłacie w przypadku zamówień o wartości mniejszej lub równej 100,00 €; przy większych ilościach dostawa jest bezpłatna.

10.3 Od daty wysłania zamówienia Produkty zostaną dostarczone w ciągu 4 dni. W przypadku braku wskazania konkretnego terminu dostawy nastąpi to w każdym przypadku w ciągu trzydziestu dni od daty zawarcia umowy.

10.4 Do Ciebie należy sprawdzenie warunków dostarczonego Produktu. Niezależnie od tego, że ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu, z przyczyn niezależnych od Spółki, jest przenoszone, gdy Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia i inna niż przewoźnik wejdzie w posiadanie Produktu, Spółka zaleca, aby weryfikujesz liczbę otrzymanych Produktów i czy opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, zamoczone lub w inny sposób zmienione, nawet w materiałach zamykających i jesteś proszony, w swoim interesie, o wskazanie wszelkich nieprawidłowości na dokumencie przewozowym przewoźnika, przyjmując przesyłkę z rezerwą . W przypadku, gdy opakowanie nosi wyraźne ślady manipulacji lub przeróbek, wskazane jest niezwłoczne powiadomienie Spółki. W każdym przypadku zastosowanie zasad dotyczących prawa odstąpienia (jeżeli dotyczy Produktu) oraz prawnej gwarancji zgodności pozostaje w mocy.

Art. 11. Prawo do odstąpienia od umowy

11.1 W przypadku zakupu na Stronie, o ile nie wskazano inaczej, nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy przewidziane w art. 52 Kodeksu Konsumenckiego w odniesieniu do Produktu lub Produktów wskazanych w niniejszym artykule. W rzeczywistości w Serwisie są to: sprzedane towary wykonane na miarę lub wyraźnie spersonalizowane, sprzedane towary, które mogą ulec zepsuciu lub szybkiemu wygaśnięciu, sprzedane towary zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia.

Art. 12. Gwarancja prawna

Wszystkie Produkty sprzedawane na Stronie objęte są Prawną Gwarancją Zgodności przewidzianą w Artykule. 128-135 Kodeksu Konsumenckiego (Gwarancja prawna).

Kogo to dotyczy

Gwarancja Prawna jest zarezerwowana dla konsumentów. W związku z tym dotyczy tylko użytkowników, którzy dokonali zakupu w Serwisie w celach niezwiązanych z jakąkolwiek prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową.

Kiedy to dotyczy

Spółka ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za każdy brak zgodności Produktu, który wystąpi w ciągu dwóch lat od takiej dostawy. Niezgodność należy zgłosić sprzedającemu pod rygorem utraty gwarancji w ciągu dwóch miesięcy od daty jej wykrycia.

O ile nie zostanie udowodnione inaczej, przyjmuje się, że niezgodność, która wystąpiła przed upływem sześciu miesięcy od dostarczenia Produktu istniała już w tym dniu, chyba że hipoteza ta jest niezgodna z charakterem Produktu lub z charakterem niezgodności. Począwszy od siódmego miesiąca po dostarczeniu Produktu, obowiązkiem konsumenta będzie udowodnienie, że brak zgodności istniał już w momencie dostawy.

Aby skorzystać z Gwarancji Prawnej, konsument musi zatem najpierw przedstawić dowód daty zakupu i dostawy towaru. Dlatego zaleca się, aby konsument, do celów tego dowodu, zachował fakturę zakupu lub inny dokument, który może poświadczyć datę zakupu (na przykład wyciąg z karty płatniczej) i datę dostawy.

W przypadku rozwiązania umowy Spółka zwróci konsumentowi całkowitą kwotę zapłaconą konsumentowi, na którą składa się cena zakupu Produktu, koszty wysyłki oraz wszelkie inne dodatkowe koszty. W przypadku obniżenia ceny Spółka zwróci ustaloną wcześniej z konsumentem kwotę obniżenia. Kwota zwrotu lub zniżki zostanie przelana na środki lub rozwiązanie płatnicze używane przez konsumenta do zakupu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód jakiegokolwiek rodzaju, wynikających z użytkowania Produktu w sposób niewłaściwy i/lub niezgodny z instrukcjami dostarczonymi przez producenta, a także w przypadku szkód wynikających z nieprzewidywalnych okoliczności lub siła wyższa.

Art. 13. Prawo właściwe i sąd właściwy; pozasądowe rozwiązywanie sporów - Alternatywne Rozstrzyganie Sporów / Internetowe Rozstrzyganie Sporów

13.1 Umowy kupna zawierane za pośrednictwem Witryny podlegają prawu włoskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla stosowania do użytkowników będących konsumentami, którzy nie mają miejsca zwykłego pobytu we Włoszech, korzystniejszych i bezwzględnie obowiązujących przepisów przewidzianych przez prawo kraju, w którym mają miejsce zwykłego pobytu.

13.2 Zwracamy uwagę, że w przypadku użytkownika będącego konsumentem sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z zastosowaniem, wykonaniem i interpretacją niniejszego dokumentu jest sąd miejsca, w którym użytkownik zamieszkuje lub wybrał miejsce zamieszkania.

13.3 Zgodnie z art. 141-sexies, paragraf 3 Kodeksu konsumenckiego, Spółka informuje użytkownika, który posiada status konsumenta zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) Kodeksu Konsumenckiego, który w przypadku złożenia przez niego reklamacji bezpośrednio do Spółki, w wyniku której rozstrzygnięcie powstałego w ten sposób sporu nie było możliwe, Spółka udzieli informacji o organie lub organach Sporów Alternatywnych rozstrzygania w celu pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (tzw. organy ADR, o których mowa w art. 141-bis i nast. Kodeksu konsumenckiego), określając, czy zamierza wykorzystać te organy do samodzielnego rozstrzygnięcia sporu.

13.4 Spółka informuje również użytkownika, który posiada status konsumenta zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) Kodeksu Konsumenckiego, że została utworzona europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR jest dostępna pod następującym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/; za pośrednictwem platformy ODR użytkownik-konsument będzie mógł zapoznać się z wykazem organów ADR, znaleźć link do strony internetowej każdego z nich oraz rozpocząć procedurę internetowego rozstrzygnięcia sporu, w który jest zaangażowany.

13.5 W każdym przypadku zastrzega się prawo konsumenta do odwołania się do właściwego sędziego zwyczajnego sporu wynikającego z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, niezależnie od wyniku pozasądowego postępowania w sprawie rozstrzygania sporów dotyczących stosunków konsumenckich w drodze skorzystania z procedur o których mowa w części V tytuł II-bis kodeksu konsumenckiego.

13.6 Użytkownik, który mieszka w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Włochy, może również uzyskać dostęp, w przypadku wszelkich sporów związanych ze stosowaniem, wykonaniem i interpretacją niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, do europejskiej procedury ustanowionej dla sporów dotyczących skromnego podmiotu, przez Rozporządzenie (WE) nr. 861/2007 Rady z dnia 11 lipca 2007 r., pod warunkiem że wartość sporu nie przekracza, z wyłączeniem odsetek, praw i wydatków, 2 000,00 EUR. Tekst regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.eur-lex.europa.eu.

Art. 14. Obsługa klienta i reklamacje

Istnieje możliwość żądania informacji, wysyłania korespondencji, pomocy lub składania reklamacji poprzez kontakt ze Spółką w następujący sposób:

 • mailowo na adres: larderiamafalda@gmail.com.

Spółka ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 3 dni od ich otrzymania.