Polityka zwrotów

Art. 11. Prawo do odstąpienia od umowy

11.1 W przypadku zakupu w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej, nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy przewidziane w art. 52 Kodeksu Konsumenckiego w odniesieniu do Produktu lub Produktów wskazanych w niniejszym artykule. W rzeczywistości w Serwisie są to: sprzedane towary wykonane na miarę lub wyraźnie spersonalizowane, sprzedane towary, które mogą ulec zepsuciu lub szybkiemu wygaśnięciu, sprzedane towary zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia.

Art. 12. Gwarancja prawna

Wszystkie Produkty sprzedawane na Stronie objęte są Prawną Gwarancją Zgodności przewidzianą w Artykule. 128-135 Kodeksu Konsumenckiego (Gwarancja prawna).

Kogo to dotyczy

Gwarancja Prawna jest zarezerwowana dla konsumentów. W związku z tym dotyczy tylko użytkowników, którzy dokonali zakupu w Serwisie w celach niezwiązanych z jakąkolwiek prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową.

Kiedy to dotyczy

Spółka ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za każdy brak zgodności Produktu, który wystąpi w ciągu dwóch lat od takiej dostawy. Niezgodność należy zgłosić sprzedającemu pod rygorem utraty gwarancji w ciągu dwóch miesięcy od daty jej wykrycia.

O ile nie zostanie udowodnione inaczej, przyjmuje się, że niezgodność, która wystąpiła przed upływem sześciu miesięcy od dostarczenia Produktu istniała już w tym dniu, chyba że hipoteza ta jest niezgodna z charakterem Produktu lub z charakterem niezgodności. Począwszy od siódmego miesiąca po dostarczeniu Produktu, obowiązkiem konsumenta będzie udowodnienie, że brak zgodności istniał już w momencie dostawy.

Aby skorzystać z Gwarancji Prawnej, konsument musi zatem najpierw przedstawić dowód daty zakupu i dostawy towaru. Dlatego zaleca się, aby konsument, do celów tego dowodu, zachował fakturę zakupu lub inny dokument, który może poświadczyć datę zakupu (na przykład wyciąg z karty płatniczej) i datę dostawy.

W przypadku rozwiązania umowy Spółka zwróci konsumentowi całkowitą kwotę zapłaconą konsumentowi, na którą składa się cena zakupu Produktu, koszty wysyłki oraz wszelkie inne dodatkowe koszty. W przypadku obniżenia ceny Spółka zwróci ustaloną wcześniej z konsumentem kwotę obniżenia. Kwota zwrotu lub zniżki zostanie przelana na środki lub rozwiązanie płatnicze używane przez konsumenta do zakupu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód jakiegokolwiek rodzaju, wynikających z użytkowania Produktu w sposób niewłaściwy i/lub niezgodny z instrukcjami dostarczonymi przez producenta, a także w przypadku szkód wynikających z nieprzewidywalnych okoliczności lub siła wyższa.

Art. 13. Prawo właściwe i sąd właściwy; pozasądowe rozwiązywanie sporów - Alternatywne Rozstrzyganie Sporów / Internetowe Rozstrzyganie Sporów

13.1 Umowy kupna zawierane za pośrednictwem Witryny podlegają prawu włoskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla stosowania do użytkowników będących konsumentami, którzy nie mają miejsca zwykłego pobytu we Włoszech, korzystniejszych i bezwzględnie obowiązujących przepisów przewidzianych przez prawo kraju, w którym mają miejsce zwykłego pobytu.

13.2 Zwracamy uwagę, że w przypadku użytkownika będącego konsumentem sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z zastosowaniem, wykonaniem i interpretacją niniejszego dokumentu jest sąd miejsca, w którym użytkownik zamieszkuje lub wybrał miejsce zamieszkania.

13.3 Zgodnie z art. 141-sexies, paragraf 3 Kodeksu konsumenckiego, Spółka informuje użytkownika, który posiada status konsumenta zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) Kodeksu Konsumenckiego, który w przypadku złożenia przez niego reklamacji bezpośrednio do Spółki, w wyniku której rozstrzygnięcie powstałego w ten sposób sporu nie było możliwe, Spółka udzieli informacji o organie lub organach Sporów Alternatywnych rozstrzygania w celu pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (tzw. organy ADR, o których mowa w art. 141-bis i nast. Kodeksu konsumenckiego), określając, czy zamierza wykorzystać te organy do samodzielnego rozstrzygnięcia sporu.

13.4 Spółka informuje również użytkownika, który posiada status konsumenta zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) Kodeksu Konsumenckiego, że została utworzona europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR jest dostępna pod następującym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/; za pośrednictwem platformy ODR użytkownik-konsument będzie mógł zapoznać się z wykazem organów ADR, znaleźć link do strony internetowej każdego z nich oraz rozpocząć procedurę internetowego rozstrzygnięcia sporu, w który jest zaangażowany.

13.5 W każdym przypadku zastrzega się prawo konsumenta do odwołania się do właściwego sędziego zwyczajnego sporu wynikającego z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, niezależnie od wyniku pozasądowego postępowania w sprawie rozstrzygania sporów dotyczących stosunków konsumenckich w drodze skorzystania z procedur o których mowa w części V tytuł II-bis kodeksu konsumenckiego.

13.6 Użytkownik, który mieszka w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Włochy, może również uzyskać dostęp, w przypadku wszelkich sporów związanych ze stosowaniem, wykonaniem i interpretacją niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, do europejskiej procedury ustanowionej dla sporów dotyczących skromnego podmiotu, przez Rozporządzenie (WE) nr. 861/2007 Rady z dnia 11 lipca 2007 r., pod warunkiem że wartość sporu nie przekracza, z wyłączeniem odsetek, praw i wydatków, 2 000,00 EUR. Tekst regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.eur-lex.europa.eu.

Art. 14. Obsługa klienta i reklamacje

Istnieje możliwość żądania informacji, wysyłania korespondencji, pomocy lub składania reklamacji poprzez kontakt ze Spółką w następujący sposób:

  • mailowo na adres: larderiamafalda@gmail.com.

Spółka ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 3 dni od ich otrzymania.